Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Begrippen en toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Beekman Fashion B.V zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing. Tenzij de DYANNE webshop zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechtenvoor toekomstige transacties ontlenen.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van eenbestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van de DYANNE webshop zijn vrijblijvend.De DYANNE webshop behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van je bestelling door de DYANNE webshop. De DYANNE webshop is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s inclusief BTW.
3.2 Voor transport binnen Nederland brengen wij geen kosten in rekening. Voor klanten uit andere landen dan Nederland is het niet mogelijk een bestelling te plaatsen.
3.3 Na een bestelling ontvang je direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten vermeld. Betaling kan geschieden door middel van iDEAL doch na akkoord van de betalingsbemiddelde. Voor deze online betaling worden géén extra kosten berekend.

Artikel 4. Levering

4.1 De DYANNE webshop betracht de grootste zorgvuldigheid bij het verzenden van de bestelde artikelen en het in ontvangst nemen van retour- en ruilzendingen. De DYANNE webshop zorgt ervoor dat de geaccepteerde bestellingen na ontvangst van betaling, binnen 5 werkdagen bij u thuis zijn bezorgd.
4.2 Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
4.3 Het produkt moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de klant geleverd zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kan de klant de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.
4.4 Wij doen ons best om de website zo up to date mogelijk te houden, echter kan het voorkomen dat er onverhoopt een product niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.

Artikel 5. Reclames en retourzending

5.1 Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Mocht het bestelde artikel desondanks niet aan je verwachtingen voldoen, dan kun je ze binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling, tegen een vergoeding van € 4,95, retour sturen. Indien binnen deze termijn door de DYANNE webshop geen schriftelijke reclames zijn ontvangen, wordt de DYANNE webshop geacht ten aanzien van het geleverde volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.
5.2 Indien je een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heb je het recht het product binnen 14 kalenderdagen na aflevering aan de DYANNE webshop te retourneren. Nadat de bestelling retour ontvangen is, wordt het reeds betaalde aankoopbedrag minus de retourkosten van €4,95 binnen 10 werkdagen rechtstreeks op je bankrekening teruggestort. Deze garantie vervalt wanneer a) het product gedragen en/of gewassen is, b) je zelf hebt getracht een gebrek te herstellen, c) de gebruiksaanwijzing en /of gebruiksinstructies niet zijn opgevolgd, d) de originele labels en het prijskaartje niet meer aangehecht zijn, of e) het product niet verpakt is in de originele verpakking inclusief een ingevuld retourformulier en bijbehorende afleverbon. U kunt het ruilen en retourneren formulier hier downloaden.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1 Iedere aansprakelijkheid van de DYANNE webshop en van het personeel en de producten van de DYANNE webshop voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De DYANNE webshop is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
6.2 De DYANNE webshop aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van de DYANNE webshop.
6.3 Iedere aansprakelijkheid van de DYANNE webshop jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan de DYANNE webshop verschuldigd is.
6.4 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en de DYANNE webshop, dan wel tussen de DYANNE webshop en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen klant en de DYANNE webshop, is de DYANNE webshop niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van de DYANNE webshop.

Artikel 7. Overmacht

7.1 De DYANNE webshop heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van je bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat de DYANNE webshop gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan de DYANNE webshop kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 8. Privacy

Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.

Artikel 9. Diversen

9.1 Indien je aan de DYANNE webshop bij bestelling opgave doet van een adres, is de DYANNE webshop gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij je aan de DYANNE webshop schriftelijk, bij bestelling opgave doet van een ander adres waaraan je bestellingen dienen te worden gezonden.
9.2 Wanneer door de DYANNE webshop gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. Je kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat de DYANNE webshop deze Voorwaarden soepel toepast.
9.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met de DYANNE webshop in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door de DYANNE webshop vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
9.4 De DYANNE webshop is bevoegd om bij de uitvoering van je bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden van de DYANNE webshop zijn gedeponeerd in het Handelsregister te Utrecht onder KvK-nummer 53573625.